Plan de adecuación das actividades pola Covid-19 (curso 20-21)

A continuación indicamos ao completo o plan de adecuación das actividades do curso 20-21 que o Centro Don Bosco porá en funcionamento por motivo da Covid-19. 

DESCARGA O PLAN DE ADECUACIÓN EN PDF

DESCARGA A DECLARACIÓN RESPONSABLE EN PDF 

 

 1. Medidas específicas para o desenvolvemento do programa deste verán
  1. O control e prevención da transmisión como responsabilidade de todos
  2. Cumprimento de medidas persoais de hixiene e prevención obrigatorias
  3. Protección dos colectivos de risco
  4. Inscrición no programa
  5. Adecuación e reorganización de actividades presenciais
  6. Entrega e recollida de participantes
  7. Medidas de control de acceso para participantes e persoal
  8. Medidas de prevención da transmisión
 2. Protocolo de actuación en caso de emerxencia ou risco de contaxio
  1. Participante con síntomas
  2. Actuación fronte a un caso confirmado de Covid-19 na actividade
  3. Reincorporación á actividade
 3. Condicións de participación, declaración responsable, obriga de información e consentimento informado
  1. Declaración responsable de non formar parte de grupos de risco nin convivir con grupo de risco
  2. Compromiso de notificación diaria do estado de saúde e de causa de ausencia
  3. Sinatura do documento de aceptación das condicións de participación, coa aceptación das medidas persoais de hixiene e prevención obrigatorias e consentimento informado
 4. Actividades formativas e informativas

Co obxectivo de preservar a saúde e seguridade das persoas participantes e persoal responsable das actividades no contexto da crise sanitaria provocado pola Covid-19, o Centro Don Bosco establece un protocolo de actuación con medidas específicas para o desenvolvemento das súas actividades. Estas medidas poderán variar en función da evolución epidemiolóxica no noso territorio e das instrucións das autoridades competentes.

 1. O control e prevención da transmisión como responsabilidade de todos
 • As persoas participantes e os seus titores legais son responsables da súa situación particular fronte á Covid-19, de tal forma que se algunha presentase sintomatoloxía asociada coa Covid-19 non acudirá ás actividades e deberá comunicar esta circunstancia ao Centro Don Bosco chamando ao 981582243 ou enviando un correo electrónico a Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo..
 • As persoas responsables das actividades (director, persoal técnico e monitores/as) velarán polo adecuado cumprimento de todos os protocolos e normas establecidos para garantir a seguridade das actividades.
 • A organización subministrará xabón e xel hidroalcólico. Os rapaces e rapazas maiores de 6 anos deberán levar a súa propia máscara e recoméndase que os menores de 6 anos tamén a leven.
 • Reforzaranse as mensaxes de recordo dos comportamentos e distancia de seguridade, medidas de hixiene, etc.
 • Limitaranse os aforos en espazos pechados para garantir os principios de distancia de seguridade e prevención de contacto.

 

 1. Cumprimento de medidas persoais de hixiene e prevención obrigatorias
 • As medidas persoais de hixiene e prevención serán obrigatorias. Aqueles participantes ou as súas familias que incumpran as normas establecidas relativas as medidas de protección ante a Covid-19 poderán ser excluídos das actividades.

 

 1. Protección dos colectivos de risco
 • A posibilidade de participación de persoas que pertenzan a grupos de risco ou que convivan con grupos de risco (diabetes, enfermidade cardiovascular, incluída a hipertensión, enfermidade pulmonar crónica, inmunodepresión, cancro en fase de tratamento activo, mulleres embarazadas, maiores de 60 anos, insuficiencia renal crónica, enfermidade hepática crónica severa ou obesidade mórbida IMC>40) deberá ser valorada pormenorizadamente polas familias e titores correspondentes. No caso de participar, esta circunstancia deberá constar expresamente na declaración responsable e no consentimento informado que se asinan antes de iniciar as actividades.

 

 1. Inscrición no programa
 • A inscrición e demais trámites administrativos desenvolverase preferentemente de forma dixital. As xestións presenciais serán dentro dos horarios establecidos e respectando a normas de seguridade: uso obrigatorio de máscara, distancia física,  hixenización de mans…

 

 1. Adecuación e reorganización de actividades presenciais
 • Priorizaranse, sempre que sexa posible, as actividades ao aire libre. De non ser posible, cada grupo contará cunha sala ou instalación propia.
 • Os espazos pechados que se utilicen serán amplos e estarán ben ventilados.
 • Procurarase que cada grupo teña o menor número de nenos e nenas posible, polo que a división dos grupos será estrita e tendo en conta a data de nacemento dos rapaces e rapazas inscritos. Poderá darse o caso de que rapaces e rapazas pertencentes a un mesmo curso escolar estean en grupos diferentes e non poderán facerse cambios.
 • Cada grupo contará cun monitor ou monitora responsable que velará polo respecto das medidas de distanciamento físico na medida do posible e evite aglomeracións. Controlará comportamentos e equipos sanitarios.
 • Evitarase a realización de actividades que impliquen contacto físico constante.
 • O uso da máscara será obrigatorio, aínda que se manteña a distancia de seguridade interpersoal, a partir dos 6 anos, sendo recomendable tamén para os menores desta idade.
 • Cada participante deberá levar a súa merenda e auga. Estará prohibido compartila. No momento da merenda os participantes e o equipo de traballo situaranse con distancia de seguridade de dous metros.

 

 1. Entrega e recollida de participantes
 • Cada neno ou nena acudirá ás instalacións do Centro Don Bosco acompañado por unha única persoa adulta que deberá levar máscara, tanto na hora da entrada como na de recollida.
 • Os desprazamentos ata o lugar de celebración axustaranse ás recomendacións das autoridades sanitarias.

 

 1. Medidas de control de acceso para participantes e persoal:
 • Un participante ou persoa técnica responsable das actividades non deberá acudir á actividade se presenta calquera sintomatoloxía (tose, febre, dificultade para respirar, etc.) que puidera estar asociada coa Covid-19.
 • O participante ou técnico non pode tomar parte na actividade se estivo en contacto estreito (convivintes, familiares e persoas que estivesen no mesmo lugar que un caso positivo mentres o caso presentaba síntomas a unha distancia menor de dous metros durante un tempo de polo menos 15 minutos) ou compartindo espazo sen gardar a distancia interpersoal cunha persoa afectada pola Covid-19, incluso en ausencia de síntomas, por un espazo de polo menos 14 días.
 • Os pais/nais/titores legais deberán medir a temperatura dos participantes antes de saír da casa.
 • Os membros do equipo de educadores deberán medir a temperatura antes de saír da casa.
 • As persoas participantes poden, baixo a responsabilidade do seu pai/nai/titor/a legal, tomar parte na actividade se son vulnerables ou conviven cunha persoa que o sexa por: diabetes, enfermidade cardiovascular, incluída a hipertensión, enfermidade pulmonar crónica, inmunodepresión, cancro en fase de tratamento activo, mulleres embarazadas, maiores de 60 anos, insuficiencia renal crónica, enfermidade hepática crónica severa ou obesidade mórbida IMC>40.

 

 1. Medidas de prevención da transmisión:
 • Os pais/nais/titores legais dos participantes deberán responsabilizarse da súa situación particular fronte á Covid-19, de tal forma que se algún presenta sintomatoloxía asociada non acudirá e comunicará esa circunstancia ao Centro Don Bosco: 981582243 – actividades@cxdonbosco.
 • A organización ensinará, fomentará e reforzará prácticas hixiénicas saudables entre o equipo de traballo e os diferentes participantes.
 • A organización difundirá previamente material informativo para o persoal e familias participantes.
 • Os protocolos establecidos e informados nestas bases serán de obrigado cumprimento para o equipo de responsables das actividades e para as familias participantes (nenos e nenas, pais, nais ou titores legais).
 • Intensificaranse as tarefas de limpeza e desinfección coas recomendacións das autoridades competentes nas diferentes guías que están publicadas, así como a seguridade e hixiene no traballo.
 • Colocaranse carteis coas medidas de hixiene e prevención nas instalacións para o coñecemento xeral, ubicándose en zonas clave de accesos, baños, etc.
 • As persoas participantes e a persoa responsable das actividades estarán distribuídas en grupos reducidos. A ratio será a establecida polas autoridades sanitarias para cada tipo de actividade na situación actual.
 • Os monitores e monitoras só terán contacto cos seus grupos asignados previamente ao inicio de cada actividade.

 

Condicións persoais de hixiene e prevención obrigatorias

 • Debes medir a temperatura todos os días antes de saír da casa.
 • Se presentas calquera sintomatoloxía (tose, febre, dificultade ao respirar, etc.) que puidese estar asociada coa COVID-19 non debes acudir á actividade e contactar co teléfono 900 400 116 da Xunta de Galicia ou co teu centro de atención primaria.
 • Se estiveches en contacto estreito ou compartiches espazo sen gardar a distancia interpersoal cunha persoa afectada, tampouco debes acudir ao teu posto de traballo ou á actividade, incluso en ausencia de síntomas, por un espazo de polo menos 14 días.
 • Se pertences ao colectivo de persoas vulnerables (descrito en puntos anteriores das bases) deberás poñelo en coñecemento do Centro Don Bosco no Consentimento informado.

 

 1. Medidas organizativas na actividade, de prevención e hixiene para toda as persoas participantes:
 • A organización levará a cabo a planificación tanto das actividades coma dos procedementos de traballo tentando manter na medida das posibilidades a distancia de seguridade, facendo especial incidencia na entrada e saída dos nenos e nenas participantes.
 • Nas zonas comúns deberase asegurar a distancia interpersoal e evitar aglomeracións de persoal nestes puntos.
 • A planificación da actividade guiarase polo principio da minimización do risco.
 • Os nenos e nenas participantes a partir de seis anos deberán traer máscara cada día á actividade e usala de forma obrigatoria, e será recomendable para os menores desta idade.
 • A organización realizará unha distribución dos nenos e nenas participantes en grupos reducidos, sempre en base a normativa vixente. O monitor/a será o responsable de velar polo cumprimento das medidas adoptadas.
 • As actividades desenvolveranse prioritariamente en espazos ao aire libre. Cando se teñan que utilizar espazos pechados, priorizaranse aqueles que teñan unha ventilación suficiente.
 • Evitarase o uso de material compartido entre grupos.
 • As instalacións estarán limpas e acondicionadas cada día ao inicio da actividade.
 • A organización proverá aos participantes de produtos de hixiene necesarios (auga, xabón, solución hidroalcólica, panos desbotables).
 • Os nenos e nenas deberán traer a súa botella de auga cada día de xeito individual.
 • Os nenos e nenas non poderán compartir a comida da merenda que traian.
 • O coordinador ou coordinadora de cada actividade e o equipo de traballo farán unha labor de concienciación a través de obradoiros formativos en relación a diferentes cuestións de hixiene e prevención cos nenos e nenas:
  • Lavado frecuente de mans.
  • Forma de tusir ou esbirrar.
  • Evitar tocar a cara coas mans.
  • Uso de panos desbotables.
  • Uso do material.
 • Estableceranse protocolos para o lavado frecuente de mans.

 

Protocolo de actuación en caso de emerxencia ou risco de contaxio

ACTUACIÓN FRONTE A UN POSIBLE CASO DE COVID-19 NA ACTIVIDADE:

 1. Participante con síntomas:
 • A identificación dun posible caso sospeitoso da Covid-19 poderá realizarse de dúas maneiras:
  • Identificación por observación por parte dalgún membro do equipo de responsables das actividades.
  • Notificación por parte dunha familia.
 • Se se observan síntomas nalgunha persoa participante, o director da actividade informará á familia ou titores legais.
 • A persoa con sintomatoloxía illarase do resto do grupo e colocaráselle unha máscara.
 • A organización e a familia contactarán cos teléfonos habilitados (900 400 116) ou co centro de atención primaria para seguir os protocolos establecidos ao respecto.

 

 1. Actuación fronte a un caso confirmado de Covid-19 na actividade:

A entidade organizadora, en caso de confirmarse un caso, seguirá as instrucións das autoridades sanitarias en relación ao resto de participantes que tiveron contacto coa persoa afectada e seguiranse os seguintes pasos:

 • Confidencialidade da persoa.
 • Realizar unha trazabilidade dos contactos nos últimos días.
 • Paralización do grupo no que se atopaba o caso confirmado e notificación ás familias e ao resto de participantes.
 • Limpeza e desinfección das instalacións utilizadas polo grupo para que se poidan volver utilizar con garantía.

A entidade organizadora facilitará o traballo ás autoridades sanitarias para realizar o estudo de contactos e a valoración da suspensión parcial ou total da actividade.

 

 1. Reincorporación á actividade:

Tanto unha persoa participante como un traballador ou traballadora poderán reingresar na actividade cando teñan a alta do seu médico de atención primaria ou da CCAA.

 

Condicións de participación, declaración responsable, obriga de información e consentimento informado

As persoas participantes nas actividades do Centro Don Bosco deberán mostrar a súa aceptación, por escrito e de forma previa, dos seguintes requisitos de participación (documento de aceptación das condicións de participación):

 1. Declaración responsable de non formar parte de grupos de risco nin convivir con grupo de risco. O/a participante constitúe grupos de risco nos seguintes casos:
  1. Persoa vulnerable: diabetes, enfermidade cardiovascular, incluída a hipertensión, enfermidade pulmonar crónica, inmunodepresión, cancro en fase de tratamento activo, insuficiencia renal crónica, enfermidade hepática crónica severa ou obesidade mórbida IMC>40.
  2. Convive cunha persoa que sexa vulnerable: os mesmos casos que no punto anterior máis persoas maiores de 60 anos ou mulleres embarazadas.
  3. O/a participante non pode tomar parte na actividade se presenta calquera sintomatoloxía (tose, febre, dificultade ao respirar, etc.) que puidera estar asociada coa Covid-19.
  4. O/a participante non pode tomar parte na actividade se estivo en contacto estreito (convivintes, familiares e persoas que teñan estado no mesmo lugar que un caso positivo mentres o caso presentaba síntomas a unha distancia menor de 2 metros durante un tempo de polo menos 15 minutos) ou compartindo espazo sen gardar a distancia interpersoal cunha persoa afectada por Covid-19, incluso en ausencia de síntomas, por un espazo de polo menos 14 días. Durante ese período debe realizar un seguimento por se aparecen signos da enfermidade.
  5. O/a participante que presente condicións de saúde que os fagan máis vulnerables ante a Covid-19 de poderán tomar parte na actividade baixo a súa responsabilidade se a súa situación clínica así o permite. No documento de consentemento informado se deberá deixar constancia expresa desta circunstancia.
 2. Compromiso de notificación diaria do estado de saúde e de causa de ausencia.  
  1. Os/as pais/nais/titores legais dos participantes deberán notificar as causas de ausencia a unha actividade chamando ao Centro Don Bosco ao 981582243 o por correo electrónico a Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo..
  2. Se algunha persoa involucrada na actividade presenta sintomatoloxía asociada coa Covid-19 non acudirá e contactará co Centro Don Bosco.
 3. Sinatura do documento de aceptación das condicións de participación, coa aceptación das medidas persoais de hixiene e prevención obrigatorias e consentimento informado.

Este documentoserá de obrigatorio cumprimento no momento de iniciar as actividades. Deberá entregarse antes (vale o mesmo de inicio das actividades) debidamente cuberto e asinado.

 

Actividades formativas e informativas

 • A entidade proporcionará durante o programa información sobre as actividades en caso de que se produzan cambios significativos sobre o desenvolvemento das mesmas, medidas, etc.
 • Ubicará cartelería informativa sobre a hixiene de mans e hixiene respiratoria.
 • Lembrará mediante obradoiros incorporados ás actividades sobre as normas de comportamento para evitar contaxios e desenvolver a actividade con seguridade.
 • A entidade asegurarase de que os membros do grupo de responsables das actividades coñecen as medidas e protocolos.
 • As familias participantes recibirán información das actividades que realizarán os seus fillos e fillas.
 • Ser ofrecerá ás familias información detallada sobre o plan de actuación nas actividades a través da web e do correo electrónico.

 

Máis Que Apoio Escolar
Grupo Scout Khanhiwara
CD Bosco
CD Belvís
Espazo Lúdico Papaventos
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Máis Que Apoio Escolar
Grupo Scout Khanhiwara
CD Bosco
CD Belvís
Espazo Lúdico Papaventos
Shadow